OM BLUESKLUBBEN
  STYRET  
Kent Knutsen
Rolf Olsen
Svein M. Agnalt
Frode Paulsen
Linda Nilsen
Trond Larsen

Rune Langsholt
Svein Christensen
- Leder
- Kasserer
- Sekretær
- Styremedlem

- Styremedlem
- Styremedlem
- Styremedlem
- Varamedlem

 
VIL DU BLI MEDLEM?
Kontakt bluesklubben:
Sarpsborg Blues Club
v/Rolf Olsen
Åsenveien 12
N-1743 Klavestadhaugen
E-post:
post<æ>sarpsborgbluesclub.no


og
send oss opplysninger om:
- Navn
- Adresse
- Postnr./poststed
- Fødselsdato
- E-postadresse

VEDTEKTER

 


§ 1 Navn
a) Foreningens navn er Sarpsborg Blues Club, og ble stiftet 04.06.2013.
b) Foreningens hjemsted er Sarpsborg kommune.

§ 2 Form, tilslutning

Sarpsborg Blues Club er en selvstendig, ideell medlemsforening.

Sarpsborg Blues Club er tilsluttet Norsk Bluesunion (NBU) og Norsk Rockforbund (NRF), så lenge styret anser at et slikt medlemskap er til det beste for foreningen.

§ 3 Formål
Sarpsborg Blues Clubs formål er å:

1.    Gi medlemmene gode konsertopplevelser innen bluessjangeren.

2.    Spre kunnskap om, øke forståelsen for, og interessen for blues og beslektede musikkformer.

3.    Støtte og inspirere lokale musikere som ønsker å spille musikk som naturlig hører inn under       bluessjangeren. 


§ 4 Medlemskap

1.    Medlemskap i Sarpsborg Blues Club er personlig, og kan ikke overdras.

2.    For personer som tilhører samme husstand er det mulig å tegne støttemedlemskap, forutsatt at det allerede finnes et medlemsskap i husstanden. Et støttemedlem må ha samme adresse/bolignummer iht. folkeregisteret som medlemmet.

3.    Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Sarpsborg Blues Club. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte og andre demokratiske fora.

4.    Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Alle som har betalt er å regne som medlemmer av Sarpsborg Blues Club.                       

5.    Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet.  

6.    Et medlem som motarbeider Sarpsborg Blues Clubs formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, bli ekskludert for en bestemt periode.

§ 5 Styret

Sarpsborg Blues Club ledes av et styre på 5-9 personer (+ evt. Varamedlemmer).

Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf, §3.  

Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. 

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. 

Styret forbereder og sørger for at årsmøter finner sted. 

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden det er valgt for. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.  

Egen valgkomite bør velges. Er dette vanskelig skal styret forplikte seg til å se etter aktuelle/nye styremedlemmer før årsmøte.

Styret er valgt for 2 år.

 Styret står fritt til å opprette de komiteer som det mener er nødvendig, for foreningens drift.

 Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§ 5a Interimsstyre

Interimsstyre velges som et midlertidig organ, og skal fungere i en oppstartsperiode eller i en unormal situasjon. Interimsstyret skal kun sitte frem til første tidspunktet for neste ordinære årsmøte.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Sarpsborg Blues Clubs øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet skal:

 - Velge møteleder og referent, samt to til å signere årsmøteprotokoll.

 - Behandle styrets årsrapport

 - Behandle styrets årsregnskap

 - Fastsette årskontingent

 - Behandle innkomne forslag.

 - Velge nytt styre (leder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og to vararepresentanter)

- Velge valgkomité, bestående av minst to personer.

- Valg av eventuell revisor. Se § 7. 

Forslag eller saker til årsmøtet må være styret i hende innen 31. desember året før årsmøtet. Forslag skal være av en slik art at det kan fattes et vedtak.

 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 2 uker før det skal avholdes.

 Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

 Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.

 Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en årsmøtedeltager forlanger dette.

 Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

 Ved behandling av årsrapport og årsregnskap har styret ikke stemmerett.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 30 prosent av medlemmene ønsker det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet.
Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallelsen.
Stemmerett ved ekstraordinært årsmøtet gis kun de som var registrert som medlemmer da innkallelsen til det ekstraordinære årsmøtet fant sted.

§ 7 – Økonomi

Regnskapsåret er fra 1.januar til 31.desember, og Sarpsborg Blues Clubs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger. Dersom regnskapet bokføres av en person som samtidig har bankfullmakt, må årsmøtet velge en revisor blant medlemmene. Revisor kontrollerer regnskapet og bekrefter overfor årsmøtet at regnskapet er uten vesentlige feil. 

Foreningens økonomi og likviditet skal inngå som en fast post i foreningens styremøter. Styret plikter å gjøre nødvendige tiltak dersom likviditeten ikke er tilfredsstillende.

§ 8 – Oppløsning

Sarpsborg Blues Club kan kun oppløses etter vedtak i årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtektenes formålsparagraf, §3.

§ 9 – Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Vedtatt  på årsmøtet 16. februar 2018